Uitslagen Gouden Wilhelmina Partij vanaf 2001


                                                                   Winnaars Gouden Wilhelmina Partij 
                                  Dames Hoofdklasse uitnodiging vanaf 2001
                                                                                                 2001                          
  1e prijs: Eelkje Algra   Berlikum  -  Inge Algra  Sneek  - Afke Hylkema  (k)  Akkrum
  2e prijs: Marie Heida -  Dronrijp  -  Wiesje v/d Berg   Grou  -  Tynke Toering   Weidum
  3e prijs:
                                                                                                  2002
                                        Afgelast wegens slechte weersomstandigheden
 
                                                                                                  2003
  1e prijs: Gejanné  Buma  (k)  Bolsward  -  Wiesje v/d Berg  Grou   -  Hessie Westra   St. Annaparochie
  2e prijs: Petra Viëtor  Hitzum  -  Debora  Oosterman   Grou  -  Afke Hylkema  Akkrum
  3e prijs: Andrea de Jong  Witmarsum  -  Inge Algra  Sneek  -  Leonie Zeinstra  Bolsward
                                                                                                  2004
  1e prijs: Gejanné  Buma  (k)  Bolsward  -  Hermanna Miedema  Stiens  -  Romy v/d Veen  St. Annaparochie
  2e prijs: Andrea de Jong  Witmarsum  -  Doete de Groot   Raerd -  Imke v/d Leest   Dronrijp
  3e prijs: Maaike Joostema  Minnertsga  - Tynke Toering  Groningen  -  Afke Hylkema  Akkrum
                                                                                                  2005
  1e prijs: Petra  Viëtor  (k)  Raerd  -  Imke v/d Leest  Dronrijp  -  Leonie Zeinstra  Berlikum
  2e prijs: Marie Heida   Leeuwarden  -  Hermanna Miedema  Stiens  -  Fenna Zeinstra   Bolsward
  3e prijs: Karen v/d Weide  Bolsward  -  Tineke Algra  Sneek  -  Idske Zijlstra  IJlst
                                                                                                  2006
  1e prijs: Linda Terpstra   (k)  Stiens  -   Bianca v/d Veen  Leeuwarden  -  Aukje van Kuiken  Kollumerpomp
  2e prijs: Maaike Joostema  Minnertsga  -  Tineke Algra  Sneek  -  Idske  Zijlstra  IJlst  
  3e prijs: Klaske de Jong  Ee  -  Debora  Oosterman  Grou  -  Maaike Wind  Pingjum        
                                                                                                  2007
  1e prijs: Margriet Koelmans  Oude Bildtzijl  -  Ingrid de Haan   Ried  -  Fenna Zeinstra  (k)  Bolsward
  2e prijs: Marie Heida  Leeuwarden  -  Gerieke de Groot  St. Annaparochie  - Maaike Wind  Pingjum
  3e prijs:  Afke Kuipers  Mantgum  -  Imke v/d Leest  Dronrijp   -  Miranda Scheffer  Leeuwarden
                                                                                                  2008
  1e prijs: Gejanné  Dijkstra  Bolsward  -  Jannie de Haan  Holwerd  -  Leonie Zeinstra  (k)  Berlikum
  2e prijs: Linda Terpstra  Stiens  -  Brecht Gerbrandy  Groningen  -  Afke Hylkema  Nes
  3e prijs: Afke Kuipers   Mantgum  -   Sjoukje Visser  Ee  -  Bianca  v/d Veen  Leeuwarden
                                                                                                   2009
  1e prijs: Maaike Joostema (k)  Minnertsga  -  Brecht Gerbrandy  Groningen  -  Afke Hylkema  Nes
  2e prijs: Hilda Tjepkema  Blija  -  Gerieke de Groot  St. Annaparochie  -  Aukje van Kuiken Kollumerpomp
  3e prijs: Afke Kuipers  Mantgum   -  Judy  Bergsma  Wommels  -  Fenna Zeinstra  Bolsward
  
                                                                                                 2010       
1e prijs: Linda Terpstra  Stiens - Romy van der Veen (K)  Franeker - Marike Beckers   Witmarsum        
2e prijs: Joukje Kuperus Dronrijp - Judy Bergsma Wommels - Bianca van der Veen  Leeuwarden
3e prijs: Margriet Koelmans  Oude Bildtzijl - Imke van der Leest  Dronrijp  - Aukje van Kuiken Kollumerpomp
                                                                                                  
                                                                                                2011                                             
                               Afgelast wegens  slechte weersomstandigheden                    
 
                                                      2012   
1e prijs: Joukje Kuperus  Dronrijp - Leonie van der Graaf  (K) Berltsum - Marije van der Meer  Groningen
2e prijs: Sanne Velsma  Groningen - Judy Bergsma Wommels - Fenna Zeinstra Bolsward
3e prijs: Nynke Sijbrandij  Dearsum - Marike Beckers  Bolsward - Manon Scheepstra  Franeker          
 
                                                                     2013
1e prijs: Marije Hiemstra   Easterein - Sjoukje Visser     Ee - Fenna Zeinstra (K)   Sneek
2e prijs: Lisette Wagenaar  St. Annaparochie -  Feikje Bouwhuis   Bolsward  -  Geke de Boer  Wergea   
3e prijs: Nelie Steentra  Bitgummole -  Klasine Huistra   Reduzum  -  Manon Scheepstra      Franeker
                                                            
                                                        2014
1e prijs: Evelien Westra, Bitgummole -  Nynke Sijbrandij Dearsum  (K)  -  Harmke SIegersma, Berltsum
2e prijs: Sanne Velsma, Groningen - Marthe Altenburg,  Grou   - Manon Scheepstra, Franeker
3e prijs: Rianne Vellinga, Franeker  -  Imke van der Leest, Easterein - Renske Terwisscha van Schelting, Wiuwert                         
 

Hoofdsponsor

Huhtamaki logo

Hoofdsponsor

logo de boer

Websitesponsor

x lent logodef
 • Accountantskantoor Laanstra & Roersma
 • ALBERELO
 • Autobedrijf Spanjer
 • Autoschadespecialisten Gebroeders Wassenaar
 • AVIA
 • Bouw- en Montagebedrijf P.H. van der Tuin
 • Bouwbedrijf Grijpma
 • Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
 • Brouwer Gevelrenovatie
 • Buren Hallum Automaterialen
 • De Boer Int. Transport en Verhuizingen BV
 • De Tuorrebout
 • DEHAAS inspection, manufacturing & welding consultancy
 • DEJE catering
 • Dennis Dak- en Zinkwerk
 • Douma Installatie
 • FAB Rioolbeheer
 • Fietsned Menaldum
 • Friese Motorexperts
 • Friesland Parket
 • Garagebedrijf Aart Terpstra
 • H. van der Schaaf Machineservice
 • Hair & Beautysalon Hannie
 • Huhtamaki
 • IDENZA
 • Jelsma Koelma Notarissen
 • JSC-ICT
 • KozijnPlus
 • Lasbedrijf vd Ploeg
 • Loonbedrijf Westra BV
 • MC Donalds Leeuwarden & Goutum
 • MHR Bouwbedrijf
 • MVBM Gevelrenovatie
 • NochRis
 • Oosten Project Management
 • Palsma
 • Plaveka
 • Rekladruk
 • Rob's Tuincentrum
 • Schilderbedrijf Ganzinga
 • Schilderwerken Schiphof en Van Schepen
 • Simaak
 • Sinnema Equipment
 • Slagerij Jac. van Smeden
 • Timmer- en Onderhoudsbedrijf de Boer
 • Timmerwerk & zo
 • Toute
 • Vinco Vastgoed

  Heeft u vragen?

  Neem gerust contact met ons op!

  VVV Menaem
  Algemeen
  E. info@vvvmenaem.nl

  Steun V.v.V. Menaem door Gouden Willem sponsor te worden

  Lid worden?

  Neem contact op met onze ledenadministratie

  VVV Menaem
  Ledenadministratie
  E. info@vvvmenaem.nl